مشارکت در تولید لباس سفارشی در ترکیه

سرمایه گذاری در بخش پوشاک در ترکیه

تولید و فروش و بازاریابی

ام تی رز

00905303819095