1320متر مربع شهرک خاوران

این قطعه به صورت دو کله میباشد از یک طرف 60 متری و از طرف دیگر 18 متری است