ترکیه را بهتر بشناسیم قسمت 1

ترکیه را بهتر بشناسیم قسمت 1

تاریخچه ترکیه

 سایت ام تی رز

ترکیـــه کشـــوری اوراســـیایی اســـت کـــه بخـــش بـــزرگ کشـــور یعنـــی آناتولـــی یـــا آســـیای کوچـک در جنـوب باختـر آسـیا و خاورمیانـه واقـع اسـت و بخـش کوچکـی نیـز بـه نـام ترا کیـه در منطقـه بالـکان (منطقـهای در جنـوب خـاور اروپـا) قـرار دارد. ترکیـه در خـاور بـــا کشـــورهای ایـــران، جمهـــوری آذربایجـــان (نخجـــوان)، ارمنســـتان، و گرجســـتان؛ در جنـوب خـاوری بـا عـراق و سـوریه؛ و در شـمال باختـری (بخـش اروپایـی) بـا بلغارسـتان و یونـــان همســـایه اســـت. همچنیـــن ترکیـــه از شـــمال بـــا دریـــای ســـیاه، از باختـــر بـــا دو دریـای کوچـک مرمـره و اژه، و از جنـوب باختـر بـا دریـای مدیترانـه مـرز آبـی دارد.

سایت ام تی رز

دوتنگـه راهبـردی بسـفر و داردانـل نیـز در اختیـار ترکیـه اسـت. پهنـــاوری ترکیـــه ۷۸۳٬۵۶۲ کیلومتـــر مربـــع مـــی باشـــد. ترکیـــه کشـــوری کوهســـتانی و نســـبت ًا پـــر بـــاران اســـت. شـــکل ایـــن کشـــور ماننـــد یـــک مســـتطیل اســـت کـــه از ســـوی خـاور و باختـر امتـداد یافتـه ّاسـت. ایـن کشـور بـا قـرار گرفتـن در یکـی از حسـاسترین مناطـق جهـان، دارای موقعیـت جغرافیایـی راهبـردی و بسـیار خوبـی اسـت و گـذرگاه جنـوب باختـر آسـیا و اروپـا بـه شـمار میآیـد و کشـورهای بسـیاری، بـه ویـژه ایـران از خـــا ک ترکیـــه بـــرای ترانزیـــت کا و انـــرژی اســـتفاده میکننـــد. ً ترکیـــه حـــدود ۷۶ میلیـــون تـــن (بـــرآورد ۲۰۱۳) جمعیـــت دارد، کـــه حـــدودا ۷۵ تـــا ۸۵ درصـد مـردم سـنی و ۱۵ تـا ۲۵ درصـد هـم علـوی هسـتند.

بـا ایـن کـه حکومـت ترکیـه ئیـک اسـت ولـی بسـیاری از مـردم هنـوز بـه دیـن اسـ م پایبنـد هسـتند و عیـد فطـر و عیـد قربـان در ایـن کشـور تعطیـل رسـمی اسـت. همچنیـن در ترکیـه حـدود -٪۷۰ ۷۵٪ درصـد مـردم تـرک، ٪۱۸ درصـد کـرد و ٪۱۲-٪۷ را سـایر باشـندگان قومـی ترکیـه تشـــکیل میدهنـــد. زبـان رسـمی ترکیـه، ترکـی (اسـتانبولی) اسـت کـه در گذشـته بـا خـط عربـی (عثمانـی) نوشـــته میشـــد و از زمـــان تشـــکیل جمهـــوری ترکیـــه توســـط آتاتـــرک در ســـال ۱۳۰۲ هجـــری خورشـــیدی (۱۹۲۳) بـــا خـــط تیـــن نوشـــته میشـــود. ترکیـــه در میانـــه دو فرهنـگ شـرقی و غربـی قـرار دارد هرچنـد فرهنـگ ایـن کشـور بـه شـرق بسـیار نزدیـک تـــر اســـت تـــا بـــه غـــرب. ترکیـــه شـــش همســـایه آســـیایی و دو همســـایه اروپایـــی دارد.

کشـــورهای هـــم مـــرز ترکیـــه عبارتانـــد از: در خـــاور بـــا ایـــران ۴۹۹ کیلومتـــر، جمهـــوری آذربایجـان ۹ کیلومتـر، ارمنسـتان ۲۶۸ کیلومتـر، و گرجسـتان ۲۵۲ کیلومتـر؛ در جنـوب خـــاور بـــا عـــراق ۳۵۲ کیلومتـــر و ســـوریه ۸۲۲ کیلومتـــر؛ در شـــمال باختـــر بـــا یونـــان ۲۰۶ کیلومتـــر و بلغارســـتان ۲۴۰ کیلومتـــر.

سایت ام تی رزر

سایت ام تی رز

سایت ام تی رز