ترکیه را بهتر بشناسیم قسمت 2 مذهب ترکیه

ترکیه را بهتر بشناسیم قسمت 2 مذهب ترکیه

مذهب ترکیه

 سایت ام تی رز

تــرک هــای آســیای مرکــزی در اوایــل قــرن یازدهــم میــ دی بــه دیــن اســ م گرویدنــد. پیــش از ایــن زمــان، مســیحیت در ترکیــه روج داشــت. در زمــان امپراطــوری عثمانــی آن هـا ادعـای رهبـری کشـورهای اسـ می را داشـته و سـرزمین هـای وسـیعی را حا کـم بودنـد. در سـال 1924 دیـن اسـ م در نخسـتین قانـون اساسـی کشـور ترکیـه بـه عنـوان مذهــب رســمی جامعــه تعییــن شــد؛ لیکــن در اص حــات قانونــی ســال 1928 ایــن مـاده قانونـی حـذف و بـا تأ کیـد بـر جدایـی دیـن از سیاسـت، ترکیـه کشـوری بـا دولـت و حکومــت غیــر مذهبــی ( ئیــک) معرفــی شــد. بعدهــا در ســال 1982 نیــز بــه هنــگام تدویـن قانـون اساسـی جدیـد حا کمیـت اصـل ئیـک مجـددأ مـورد تصریـح قـرار گرفـت. در کشــور ترکیــه 99/8 درصــد مــردم مســلمان بــوده (80 درصــد ســنی , 19/8 درصــد

شــیعه) و 0/2 درصــد مســیحی و یهــودی هســتند. بیشــتر شــیعیان در نزدیکــی مــرز ایــران ســکونت دارنــد و بســیاری از آنــان از ایــران بــه ترکیـه مهاجـرت کـرده انـد. مسـلمانان سـنی ترکیـه ا کثـرأ حنفـی هسـتند کـه عمدتـأ در مرکــز و غــرب ترکیــه ســا کن مــی باشــند.

https://mtroz.com