رسوم مسلمانان ترکیه در ماه رمضان ام تی رز

رسوم مسلمانان ترکیه در ماه رمضان ام تی رز

 

– رسوم مسلمانان ترکیه در ماه رمضان

در ترکیــه، مــاه رمضــان حــال و هــوای خاصــی دارد. مســلمانان ترکیــه معتقدنــد حتــی ا گـر در بدتریـن وضعیـت مالـی باشـند، خداونـد ایـن مـاه برکـت را بـه سـفره هایشـان مـی آورد. بـه همیـن دلیـل، آغـاز ایـن مـاه در ترکیـه آنقـدر شـاخص و مـورد توجـه اسـت کـه حتـی غیـر مسـلمانان هـم بـا آن آشـنا هسـتند. مسـلمانان در ترکیـه قبـل از شـروع مـاه رمضــان شــروع بــه تزئیــن خیابانهــا و مســاجد میکننــد و بــا چراغانــی و آذیــن بنــدی مسـاجد و گذرهـا، آمـدن مـاه رمضـان را بـه یکدیگـر تبریـک میگوینـد. در روزهـای مـاه رمضـان بـازار شـیرینیها و غذاهـای مخصـوص ترکیـه داغ اسـت و بیشـتر از سـی و شـش نــوع شــیرینی و پیراشــکی کــه اصط حــًا بــه آنهــا «Pasta borek» گفتــه مــی شــود، روی پیشـخوان شـیرینی فروشـی هـا بـه چشـم مـی خـورد. در ایـن میـان باقلـوای مخصـوص ترکیــه بیشــتر از همــه طرفــدار دارد. ا گــر ســر ســفره افطــاری یکــی از مســلمانان ترکیــه بنشـینید، خواهیـد دیـد کـه زیتـون، پنیـر، خرمـا، باقلـوا و انـواع سـوپ و آش کـه بـه آن «چوربــا» گفتــه میشــود پــای ثابــت ایــن ســفره اســت. شــاید برایتــان جالــب باشــد ا گــر بدانیـد کـه برخـی از ایـن چورباهـا از دوران عثمانـی بـه جـا مانـده انـد! دربـاره مـاه رمضـان در ترکیـه مـی تـوان گفـت کـه در روزهـای مـاه مبـارک رمضـان مـردم چادرهــا و خیمههایــی را در میادیــن و اما کــن عمومــی برپــا مــی کننــد کــه در آنهــا بــه شـهروندان افطـاری داده مـی شـود. بـه ایـن ترتیـب کسـانی کـه هنـگام افطـار در منـزل نیســتند یــا در حــال رانندگیانــد مــی تواننــد افطــار را مهمــان همشــهری هایشــان باشــند. ایــن ســفرههای افطــاری را معمــو انجمــن هــای خیریــه یــا افــراد خیــر و در برخــی مــوارد شــهرداری برپــا مــی کننــد کــه البتــه بیشــتر در دو شــهر آنــکارا و اســتانبول دیــده مــی شــوند.

– موسیقی در کشور ترکیه

در حـال حاضـر موسـیقی پـاپ در ترکیـه طرفـداران زیـادی دارد و مـردم ترکیـه کمتـر بـه موسـیقی سـنتی ع قـه نشـان میدهنـد امـا در حالـت کلـی دربـاره ترکیـه و موسـیقی در ترکیـه مـی تـوان گفـت کـه ایـن موسـیقی از ترکیبـی از موسـیقی محلـی آسـیای مرکـزی، غربـی، ک سـیک ایرانـی، اروپـای مـدرن و پـاپ آمریکایـی تشـکیل شـده اسـت. براسـاس اسـناد موجـود، سـازهای بـادی برنجـی و کوبـهای در «ینـی چـری» یـا همـان واحدهـای ویـژه ارتـش امپراتـوری عثمانـی کاربـرد داشـته اسـت، امـا در حـال حاضـر و بـا توجـه بـه گرایـش ترکهـا بـه موسـیقی پـاپ، کمتـر موسـیقی را میتـوان یافـت کـه فقـط از ایـن نـوع سـازها اسـتفاده کـرده باشـد.

– آداب مذا کره در کشور ترکیه

فرهنـگ عمومـی ترکیـه مشـترکات فراوانـی بـا آداب و رسـوم ایـران دارد. همیـن وضعیـت در زمینــهی رفتارهــای تجــاری نیــز صــدق میکنــد. از ایــن رو، عادتهــای مــردم ترکیــه بــه هنــگام مذا کــرات تجــاری چنــدان بــرای مــا نــا آشــنا و غریــب نیســت. مذا کــره در کشـور ترکیـه بـا آرامـش و بـدون شـتاب در رسـیدن بـه نتیجـه انجـام میشـود. برخـی از دانســتنیها دربــارهی فرهنــگ مذا کــره در ایــن کشــور عبارتنــد از:

• ترکها به روابط بلند مدت و پایبندی به تعهدات اهمیت فراوانی میدهند.

• م قــات و جلســات تجــاری ابتدایــی، بیشــتر بــه منظــور ایجــاد شــناخت و آشــنایی اولیــه بازرگانــان اســت.

• اســتفاده از یــک مترجــم یــا فــرد آشــنا بــه زبــان ترکــی و انگلیســی بــه همــراه تیــم در هنــگام مذا کــرات تجــاری ضــروری اســت.

• در زمــان گفتگــو صبــر و حوصلــه داشــته باشــید و از بیحوصلگــی و عجلــه خــودداری کنیـد. بحـث بـا بازرگانـان ترکیـه نیازمنـد گـذر زمـان اسـت.

• با ترکها محکم دست بدهید، چرا که نشانه صمیمت و رضایت است.

• ترکهـا در حیـن صحبـت مسـتقیم ًا بـه شـما نـگاه میکننـد، شـما هـم بایـد بـه آن هـا نـگاه کنیـد. ایـن کار نشـانه اهمیـت و ادب اسـت.

• در هنـگام صحبـت کـردن، هرگـز بـه طـرف گفتگـو پشـت نکنیـد. ایـن کار، عملـی غیـر دوسـتانه اسـت.

• تــکان دادن ســر بــه طرفیــن و بــا بــردن ابــرو، نشــانه نفهمیــدن، ناراحــت بــودن و مخالفــت اســت.

• ترکهـا بـه هنـگام موافقـت، بـا سـر گفته هـای شـما را همراهـی میکننـد و گاهـی نیـز مرحبــا و احســنت میگوینــد.