فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه قسمت 4

فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه قسمت 4

فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه

موقعیــت جغرافیایــی ترکیــه و همجــواری آن بــا کشــورهاب اروپایــی, روی فرهنــگ و آداب و رســوم مــردم ترکیــه تأثیــر بســزایی گذاشــته اســت. تــرک هــا مردمــی خانــواده دوسـت و خونگـرم هسـتند.مرد ریـس خانـواده محسـوب مـی شـود و زن طبـق قانـون، بعــد از ازدواج از نــام خانوادگــی شــوهرش اســتفاده مــی کنــد. چنــد همســری در ترکیــه غیرقانونــی اســت و ازدواج هــا بایــد رســمأ ثبــت شــوند و ازدواج مذهبــی بــه تنهایــی و

بــدون ثبــت قانونــی، غیرقانونــی مــی باشــد. مراســم ازدواج در ترکیــه همــراه بــا رســوم و عقایــد خاصــی اســت. مثــأ هنگامــی کــه دختــری ازدواج مــی کنــد تمــام دوســتان وی نامشــان را درون کفــش عــروس مــی نویسـند و در پایـان مراسـم ازدواج ا گـر کسـی نامـش از داخـل کفـش پـا ک شـده باشـد، بــه ایــن معنــی اســت کــه بــه زودی ازدواج خواهــد کــرد. در محلـه هـای ترکیـه تقریبـأ هیـچ محلـه ای بـدون قهـوه خانـه نیسـت و مردهـای تـرک ســاعت هــا بــا دوستانشــان در کافــه هــا و قهــوه خانــه هــا مــی نشــینند و صحبــت مــی کننـد. زنـان هـم بـرای چـای بعـد از ظهـر در زمـان هـای معینـی، بـه نـام دوره هـای 7 تـا 17 روزه، بـا دوسـتان و همسـایگان خـود در یـک جـا جمـع مـی شـوند. ا گــر چــه مــردم ترکیــه بــه خاطــر برخــورد بــا فرهنــگ هــای اروپایــی غیــر رســمی تــر شــده انـد، امـا بـا ایـن حـال همچنـان اصط حـات مؤدبانـه و تعـارف در بیـن آنهـا وجـود دارد. مثـأ واژه «آبـی» بـه معنـای بـرادر بزرگتـر در مقابلـش «قـارداش» بـه معنـای بـرادر، «آبـ » بـه معنـای خواهـر بزرگتـر در مقابـل «باجـی» بـه معنـای خواهـر، بـرای ایجـاد تمایـز بیـن بزرگتـر و کوچکتـر اسـتفاده مـی شـود. تــرک هــا مــردم مهمــان نــوازی هســتند. آن هــا از دعــوت مهمــان بــه منازلشــان لــذت مــی برنــد. ا گــر مهمانــان زود از خانــه برونــد، نوعــی بــی احترامــی بــه صاحــب منــزل و حمـل بـر خـوش نگذشـتن بـه مهمـان مـی شـود. در مواقـع عـزاداری، همسـایگان تـا روز سـوم غذاهـای آمـاده شـده ی خـود را بـه منـزل داغدیـده مـی فرسـتند. حلـوا نیـز تنهـا غذایـی اسـت کـه خانـواده مرحـوم مـی پـزد و بـرای همسـایگان مـی فرسـتد. دوسـتان نزدیـک مرحـوم حلـوا را آمـاده مـی کننـد؛ بـه طـوری کـه نفـر اول، م قـه را بـه نفـر بعـد می سـپارد و او هـم در حالـی کـه حلـوا را هـم مـی زنـد، بـه ذکـر خاطـره ای از آن مرحـوم مـی پـردازد. معمـو حلـوا زمانـی آمـاده مـی شـود کـه تمـام افـراد حاضـر در مـورد مرحـوم بـه ذکـر جملـه ای پرداختـه باشـند. ایـن مراسـم سـاده سـبب مـی شـود کـه مـردم از اوقـات خـوش خـود بـا آن مرحـوم حـرف بزننـد و بـرای لحظـه ای غـم خـود را فرامـوش کننـد و پیوندهـای بیـن خـود را محکـم نماینـد. نــوروز تــا نخســتین ســالهای تشــکیل جمهــوری ترکیــه در میــان تــرکان ترکیــه پایــدار مانــد و ســپس رفتــه رفتــه اهمیــت پیشــین خــود را از دســت داد و فقــط در مناطــق کردنشــین و در پــارهای از مناطــق شــمال، آییــن رســوم ایــن جشــن موجودیــت خــود را حفــظ کــرده اســت. مــردم ترکیــه عیــد نــوروز را بــه عنــوان یکــی از معــدود ایــام جشــن میگرفتنــد.در ایــن روز حکیــم باشــی معجــون مخصوصــی بــه نــام نوروزیــه را بــرای پادشـاهان و درباریـان تهیـه مـی کـرد. گفتـه مـی شـود ایـن معجـون از چهـل نـوع مـاده مخصـوص تهیـه مـی شـد و شـفابخش بسـیاری از بیماریهـا و دردهـا و باعـث افزایـش قـدرت بدنـی میشـده اسـت. مـردم ایـن سـرزمین نـوروز را آغـاز بهـار طبیعـت و شـروع تجدیــد حیــات و طــراوت در جهــان و برخــی روز مقــدس در مقابــل شــب قــدر و شــب برائـت و برخـی عامـل اتحـاد و همبسـتگی و حتـی آن را زاد روز امـام علـی و تعییـن ایشـان بــه خ فــت و ســالروز ازدواج ایشــان بــا حضــرت فاطمــه دانســته انــد.

شــهر اســتانبول را شــهر هــزار مســجد مــی نامنــد. بــر روی هفــت تپــه ایــن شــهر، هفــت مسـجد قـرار دارد کـه از مهمتریـن آنهـا «ایاصوفیـه» و مسـجد «سـلطان محمـود» اسـت. اخیـرا رویـت ایـن هفـت تپـه از فـراز آسـمان ممکـن شـده اسـت و هلـی کوپترهایـی بـرای ایــن منظــور اختصــاص یافتــه انــد تــا توریســت هــا را بــه تماشــای ایــن منطقــه زیبــای کشورشـان بـه آسـمان ببرنـد تـا از آن ارتفـاع ایـن منظـره را ببیننـد امـا بـه خاطـر هزینـه بـا ی هلـی کوپتـر از آن اسـتقبال نشـد.